Konkurs fotograficzny: BUDZĄCA SIĘ PRZYRODA

Mokradła jeszcze spały na początku lutego, ale właśnie się budzą. Nad Narwią zaczynają krążyć eskadry dzikich kaczek, ich klucze przybywają z południa już od jakiegoś czasu. Wegetacja jeszcze nie ruszyła, przyroda w uśpieniu szykuje się do wstania z zimowego łoża, czego dowodem są malutkie bazie i zwinięte pączki na gałązkach niektórych drzew. Słońce coraz częściej wyłania się zza chmur wstając częściej i chowając się za horyzont później. Wokół już chyba na dobre nastało przedwiośnie. Pewne jest jedno: idzie do wiosny!
Z tej okazji ogłaszamy fotograficzny konkurs przyrodniczy, do udziału w którym zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku.Regulamin.
Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Budząca się przyroda” zwanego dalej „Konkursem” jest Port Kultury Tykocin przy ul Złotej 2 w Tykocinie.
2. Cele Konkursu: a) promowanie walorów przyrodniczych terenu Gminy Tykocin, b) rozbudzanie  zainteresowania przyrodą własnego regionu, c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości mieszkańców Tykocina i Gminy Tykocin w dziedzinie fotografii, d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Gminy Tykocin przez mieszkańców Tykocina i Gminy Tykocin w terminie obejmującym datę ogłoszenia Konkursu do dnia 1 marca br.
4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów naszej rodzimej przyrody, flory, fauny, grzybów oraz krajobrazów na mapie Gminy Tykocin.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronach i portalach internetowych Portu Kultury Tykocin i Urzędu Miejskiego w Tykocinie
7. Pracownicy Portu Kultury Tykocin nie mogą brać udziału w Konkursie.
Prace:
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie.
3. Terminarz:
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: do 1 marca 2022 r.
• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 2 marca 2022 r.
• wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac w internecie – od 3 marca.
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: konkursy.tykocin@gmail.com z dopiskiem „Budząca się przyroda”. Można je również dostarczyć osobiście do siedziby Portu Kultury Tykocin na nośniku elektronicznym.
7. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_tytuł_zdjęcia.
9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli.
10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
12. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
13. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
Nagrody:
1. Dziesięć zwycięskich prac konkursowych, zostanie umieszczonych na stronach internetowych, mediach społecznościowych i wydawnictwach Portu Kultury Tykocin. Nagrodami w Konkursie będą drewniane budki lęgowe dla ptaków i publikacje Portu Kultury Tykocin. Zwycięzcy zajmujący trzy pierwsze miejsca dodatkowo otrzymają podwójne vouchery do Kina Hetman na dowolny seans.
2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu poprzez fanpejdża Portu Kultury Tykocin.
6. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.
7. Nagrody nie odebrane do 15 marca br. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
Jury:
8. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
9. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
10. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
RODO:
Wypełniając obowiązki określone w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT KULTURY TYKOCIN z siedzibą w Tykocinie, ul. Złota 2, NIP: 9660594016, REGON: 000976037.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez adres email: ck@iod.expert.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO – zgody osoby której dane dotyczą, w celu przeprowadzenia konkursu. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowę powierzenia. Dodatkowo dane dotyczące laureatów konkursu opublikowane będą na profilu facebook administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończeniu konkursu, lista osób które otrzymały nagrodę przechowywana będzie przez 5 lat od zakończenia konkursu.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.  
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na fanpage Portu Kultury Tykocin.
2. Uczestnik Konkursu przez oświadcza, iż: a) jest autorem załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronach i portalach facebookowych Portu Kultury Tykocin i Urzędu Miejskiego w Tykocinie oraz w serwisie społecznościowym w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przekazanie praw autorskich majątkowych do utworu (zdjęcia  konkursowego) w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia pracy. Brak zgody będzie skutkował odrzuceniem pracy w finale konkursu. Przy odbiorze nagrody zgoda jest spisywana w dwóch egzemplarzach.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w. zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2022 roku.
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status