Port Kultury Tykocin

Port Kultury Tykocin realizuje wszechstronną działalność w obszarze kultury na podstawie Statutu jednostki i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Prezentuje twórczość artystyczną, aktywizuje mieszkańców gminy (od najmłodszych odbiorców po seniorów), wychodzi naprzeciw ich potrzebom, jest kreatorem kulturowych zmian. Misja Portu Kultury Tykocin ściśle związana jest z wyrównywaniem szans osób ze środowiska wiejskiego wzbogaconym o olbrzymie walory życia na wsi. Oferta kulturalna dostępna jest na równym poziomie dla każdego mieszkańca, a głównym fundamentem misji Portu Kultury Tykocin jest otwartość. Instytucja nie pomija żadnej sfery aktywności artystycznej i kulturalnej – wzmacnia je i kieruje do możliwie szerokiego grona odbiorców. Uczestnictwo w kulturze nie jest funkcją wieku, płci, statusu społecznego, materialnego, czy miejsca zamieszkania. Rozwój lokalnych grup artystycznych, kół zainteresowań, kół hobbystycznych, zespołów muzycznych i folklorystycznych i innych przejawów aktywności społecznej to priorytet działalności Portu Kultury Tykocin oraz baza doświadczeń, na której powinny być budowane nowe inicjatywy. Działalność instytucji kultury to nierozłączny element promocji gminy Tykocin w lokalnym środowisku oraz poza jej granicami. Otwartość w misji Portu Kultury Tykocin oznacza zarazem możliwość animowania inicjatyw społecznych, tworzenie nowej oferty, przy zachowaniu szacunku i promowania tego, co zostało wypracowane przez poprzednie lata. 

Podstawowym zadaniem Portu Kultury Tykocin jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki. Instytucja realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, sztuki, wiedzy i nauki, czynnego wypoczynku, rekreacji i turystyki, których celem jest pobudzanie społeczności gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status