Perła baroku pełna atrakcji – strona główna operacji

Port Kultury Tykocin (do 1 maja 2021 funkcjonujący pod nazwą: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie) zrealizował zadanie pn. "Perła baroku pełna atrakcji" realizowanej w ramach w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”, współfinansowanego na podst. art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy Nr 00728-6935-UM1011066/20 z dnia 3 września 2020 r. z późniejszymi zmianami.


Operacja wykonała aktywizację grupy defaworyzowanej – kobiet, mieszkanek małych miejscowości i Tykocina poprzez uruchomienie siatki świetlicowych zajęć fitness w gminie Tykocin (po jednej grupie: Piaski, Siekierki, Radule, Jeżewo Stare, Stelmachowo i trzy grupy: Tykocin). Działanie pozwoli na aktywizację grona 120 kobiet, co zaowocowało tworzeniem nowych grup nieformalnych i być może formalnych, przyśpiesza proces kształtowania się lokalnych liderek. Poprzez wymianę idei, wspólnotę dążeń i poprawę stanu zdrowia wpłynie na bardziej pozytywny kształt rynku pracy i lokalnej aktywności społecznej. Działania adresowane do dzieci i młodzieży pozwoliły na aktywizację zarówno najmłodszego pokolenia, jak i rodziców, niebagatelne było spotkanie z autorami książek oraz korzystanie z zakupionego zestawu animacyjnego, co znacząco obniżyło koszty operacji. Ważną rolę odegrały imprezy-innowacje: Jarmark Bożonarodzeniowy w Tykocinie oraz Przegląd Strojów Staropolskich.


W ramach działań zrealizowano inicjatywy lokalne zaproponowane przez gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych - zajęcia fitness aktywizujące w ramach warsztatów szerokie grono kobiet zagrożonych wykluczeniem, nierównym traktowaniem i trudnościami w znalezieniu pracy. Inicjatywa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Glogera w Tykocinie to cykl warsztatów organizowanych od września do listopada i poświęconych roli książki w różnych odsłonach (książka drukowana, ebook, audiobook) w kształtowaniu współczesnej świadomości i wadze nieustannego zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Inicjatywa Fundacji Pole Kultury to warsztaty rodzinne angażujące mieszkańców i turystów w poznawanie lokalnych tradycji bożonarodzeniowych i staropolskich tak, aby zachęcić do poszukiwania w historii i kulturze źródeł inspiracji i przedsiębiorczości. Działania w wyniku pandemii i aneksowania wniosku odbywały się miesiącach grudzień 2020 - marzec 2022.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status