W stronę tradycji – strona główna operacji

Port Kultury Tykocin (do 1 maja 2021 funkcjonujący pod nazwą: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie) w ramach zadania „W stronę tradycji” realizowanego w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”, współfinansowanego na podst. art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy Nr 00723-6935-UM1011069/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami, zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie o realizację operacji „W stronę tradycji” zrealizował wszystkie punktowane przy wyborze kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania N.A.R.E.W.

Został osiągnięty cel ogólny:

Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z potencjałem naturalnym i kulturowym obszaru do 2023r.

oraz cel szczegółowy:

1.3. Wzmacnianie potencjału kulturowo – historycznego LGD N.A.R.E.W. do 2023r.

Uzasadnienie:

Została osiągnięta ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację inicjatyw z zakresu działań związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego w zakresie niematerialnym, np.: zakup strojów ludowych i instrumentów dla zespołów ludowych, wydanie publikacji związanych z dokumentacją kultur tradycyjnych. Działania zostaną wsparte publikacją muzyczną z piosenkami ludowymi oraz hymnem Tykocina oraz szeregiem warsztatów adresowanych do szerokiego grona odbiorców, by spopularyzować kulturę ludową i lokalne dziedzictwo niematerialne. W gronie znajdą się dwie grupy defaworyzowane: młodzież i turyści. Dzięki przeprowadzonym warsztatom i działaniom z zakresu edukacji kulturowej i edukacji o niematerialnym dziedzictwie lokalnym obie grupy zostaną dowartościowane i wzmocnią potencjał kulturowo-historyczny LGD Narew.

Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru:

1. Doradztwo udzielane w  biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Wnioskodawca korzystał z indywidualnego doradztwa w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

2. Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Operacja oddziaływać będzie na grupy defaworyzowane określone w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W., m.in. kobiety na obszarach wiejskich i tzw. „domownicy”,

3. Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu – Wnioskodawca przewiduje wkład własny na minimalnym poziomie,

4. Wpływ operacji na osiągnięcie wskaźników rezultatu LSR N.A.R.E.W.- operacja ma pozytywny wpływ dla realizacji wskaźników rezultatu LSR ponad wymagane minimum określone w ogłoszeniu o naborze wniosków.

5. Komplementarność projektu z innymi projektami – projekt korzystał z infrastruktury Placu Czarnieckiego przebudowanej w ramach działania: Projekt Nr WND-RPPD.02.01.01-20-002/10 pn.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 671 NA ODCINKU KRYPNO – TYKOCIN – ETAP II (M. TYKOCIN – OD MOSTU DO GRANICY ZABUDOWY W STRONĘ M. STARE JEŻEWO; M. TYKOCIN – DOJAZD DO MOSTU OD STRONY KRYPNA) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

6. Wpływ operacji na poprawę atrakcyjności turystycznej – tradycje lokalne wyróżniają Ziemię Tykocińską, turyści często informowali o chęci szerszego poznania dorobku lokalnej kultury ludowej. Realizacja projektu podniesie stopień dostępności folkloru dla turystów oraz ożywi ruch turystyczny w stopniu lokalnym i regionalnym.  

7. Partnerstwo w projekcie – projekt jest możliwy do zrealizowania dzięki współpracy międzysektorowej instytucji kultury – Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie, Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Glogera w Tykocinie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Trójcy Przenajświętszej oraz organizacji pozarządowych z gminy – OSP Piaski, KGW Tykocinianki i z regionu – Fundacji Pole Kultury (umowy partnerskie w załączeniu).

8. Innowacje. Nawiązane relacje, sieciowanie, wymiana idei będą innowacją i posłużą do lepszej, bardziej zintegrowanej działalności międzysektorowej w przyszłości. Innowacją działania będzie działanie integrujące lokalny ruch muzyczny poprzez nagranie wspólnej płyty.

Został osiągnięty cel operacji: Ochrona i promocja niematerialnego dziedzictwa Ziemi Tykocińskiej – wsparcie operacji związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego w zakresie niematerialnym, np.: zakup strojów ludowych i instrumentów dla zespołów ludowych, wydanie publikacji związanych z dokumentacją kultur tradycyjnych. Wsparcie szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej prowadzonej w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe. Wsparcie działań edukacyjnych, w tym warsztatów, kursów i szkoleń dotyczących zagadnień szeroko pojętej kultury tradycyjnej.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status