Tykocin łączy! – strona główna operacji

Tykocin łączy PROW logo

Port Kultury Tykocin (do 1 maja 2021 funkcjonujący pod nazwą: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie) zrealizował zadanie pn. “Tykocin łączy!” realizowanej w ramach w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”, współfinansowanego na podst. art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy Nr 00726-6935-UM1011065/20 z dnia 3 września 2020 r. z późniejszymi zmianami.

Realizowana operacja umożliwiła osiągnięcie celu szczegółowego głównego dla poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. W wyniku realizacji operacji osiągnięty został założony cel, tj. wzmocnienie kapitału społecznego poprzez realizację przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, artystycznych oraz integrujących mieszkańców.

Operacja wykonała aktywizację grupy defaworyzowanej – wzmocnienie współpracy i aktywności lokalnej, integrację społeczną oraz wzmocniła dialog międzypokoleniowy. Aby było to możliwe niezbędne było wsparcie oferty kulturalnej, sportowej, organizacji czasu wolnego w istniejących instytucjach kultury, sportu, centrów aktywności lokalnej. Dopasowanie tejże oferty skutkowało aktywizacją i dotarciem do grupy defaworyzowanej – „domowników” w małych gospodarstwach rolnych, generujących de facto „ukryte bezrobocie”, w tym szczególnie do kobiet. Rozwój lokalny  odbywał się w zgodzie z ideą współpracy, budowania partnerstw, wspierania powstawania grup formalnych i nieformalnych a docelowo aktywnych, zrzeszonych i zarejestrowanych organizacji społecznych. Realizowane podczas projektu wydarzenia były skupione wokół kultury, ochrony środowiska i potrzeb poszczególnych grup społecznych (np. aktywność młodzieży, dzieci, seniorów) oraz grup często pomijanych z różnych przyczyn (niepełnosprawnych, biernej młodzieży czy domowników zagrożonych wykluczeniem społecznym). Rozwijane były w oparciu o współpracę między instytucjami kultury, organizacjami i podmiotami prywatnymi. Wyrażona była w formie wspólnych projektów i wsparcia konkretnych przedsięwzięć, wydarzeń ze wspólnego kalendarza imprez. Każda z tych form przyczynia się do budowania więzi społecznych i postaw społeczno‐obywatelskich, a przez to do tworzenia warunków do wzmacniania tożsamości regionalnej i lokalnej.

Program zajęć obejmował zagadnienia: 1. Integracyjne 2. Podstawy survivalu 3. Typy ognisk 4. Ślad czy trop? Zwierzęta w lesie. 5. Jak pozyskać wodę w lesie? Teoria plus praktyka. 6. Dary natury- zajęcia plastyczne w leśnym klimacie. 7. Leśne chipsy- kuchnia polowa. 8. 997, 998, 999- Pierwsza Pomoc w terenie. 9. Mapa i kompas: szkolenie teoretyczne. 10. Leśna gra terenowa. 11. Jak upolować dzika? Zajęcia łucznicze 12. Leśne biwakowanie.  13. Test survivalowca. 14. Podsumowanie szkolenia – ognisko integracyjne i rozdanie upominków.

Odbyły się również następujące – wszystkie założone – działania współtworzące projekt: “Sołectwo Roku” – turniej,  Rajd Rowerowy “Puchalski” ze szkoleniem z bezpiecznego przygotowania wędrówki, Zakup sprzętu animacyjnego do szkoleń survivalu, Dzień Ziemi – warsztat dbania o przyrodę, Międzynarodowy Dzień Bociana Białego i przyrodniczy warsztat miłośnika przyrody, Organizacja koncertu i warsztatu “Port Tykocin” oraz Festiwal i Warsztat Kapel Podwórkowych. Działania w wyniku pandemii i aneksowania wniosku odbywały się miesiącach marzec 2022 – sierpień 2022.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status